Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-08 23:04:57  dorotajg dorotajg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Interesanci przyjmowani są w&nbsp;siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w&nbsp;Poznaniu i&nbsp;siedzibach Powiatowych Zespoł&oacute;w Doradztwa Rolniczego od&nbsp;poniedziałku do&nbsp;piątku w&nbsp;godzinach 7.15&nbsp;-&nbsp;15.15.<br /> <br /> Dyrektor, a&nbsp;w&nbsp;przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w&nbsp;sprawie skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w&nbsp;Poznaniu raz w&nbsp;tygodniu w&nbsp;poniedziałek w&nbsp;godzinach 13.00&nbsp;-&nbsp;15.00 w&nbsp;siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w&nbsp;Poznaniu, ul.&nbsp;Sieradzka&nbsp;29.<br /> <br /> W&nbsp;przypadku, gdy poniedziałek przypada w&nbsp;dzień ustawowo wolny od&nbsp;pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w&nbsp;sprawach skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w w&nbsp;następnym dniu roboczym w&nbsp;godzinach 13.00&nbsp;-&nbsp;15.00.</p> ' na '<p> Interesanci przyjmowani są w&nbsp;siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w&nbsp;Poznaniu i&nbsp;siedzibach Powiatowych Zespoł&oacute;w Doradztwa Rolniczego od&nbsp;poniedziałku do&nbsp;piątku w&nbsp;godzinach 7.15-15.15.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor, a&nbsp;w&nbsp;przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w&nbsp;sprawie skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w&nbsp;Poznaniu raz w&nbsp;tygodniu w&nbsp;poniedziałek w&nbsp;godzinach 13.00-15.00 w&nbsp;siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w&nbsp;Poznaniu, ul.&nbsp;Sieradzka&nbsp;29.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W&nbsp;przypadku, gdy poniedziałek przypada w&nbsp;dzień ustawowo wolny od&nbsp;pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w&nbsp;sprawach skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w w&nbsp;następnym dniu roboczym w&nbsp;godzinach 13.00-15.00.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15.

Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w sprawie skarg i wniosków dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00 w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 13.00 - 15.00.

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

 

Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w sprawie skarg i wniosków dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach 13.00-15.00 w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29.

 

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 13.00-15.00.

2017-07-09 22:48:29  dorotajg dorotajg

Pole short zmieniło wartość z 'sposob-zalatwiania-spraw' na 'Sposób załatwiania spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortsposob-zalatwiania-sprawSposób załatwiania spraw
2017-07-06 21:20:16  dorotajg dorotajg

Utworzono artykuł 95059 o nazwie 'Sposób załatwiania spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste95059
user_idpuste2023034
resource_idpuste1528
namepusteSposób załatwiania spraw
category_idpuste21744
language_idpuste1
shortpustesposob-zalatwiania-spraw
fullpuste

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15.

Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w sprawie skarg i wniosków dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00 w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 13.00 - 15.00.

publishfrompuste2017-07-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesposob-zalatwiania-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się